Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.lishakvisual.com, prostřednictvím e-mailové, telefonické nebo osobní komunikace mezi společností

LISHAK visual s.r.o., se sídlem Na dolinách 1272/41, Praha 140 00
IČ: 06920438
DIČ: CZ06920438
Telefonní číslo: +420 734848704
Kontaktní e-mail: office@lishakvisual.com
jako
poskytovatelem

a vámi jako
klientem – odběratelem služeb


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Definice
V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:
1.2. Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.  
1.3.  Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní). Dále je vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Jako spotřebitel máte dále právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.  
1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty: a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (pouze jste-li spotřebitelem).  
1.5. Volba práva
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.  
1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Podáním objednávky, zadanim práce, zaplacením faktury a případně též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se v případě uzavření smlouvy ohledně jednorázového poskytnutí služeb řídí tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V případě uzavření smlouvy ohledně dlouhodobého a opakovaného poskytování služeb stejného druhu jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě vám zašleme e-mailem upozornění na změnu obchodních podmínek a náš vztah se bude vždy řídit aktuální verzí obchodních podmínek. Pokud nebudete se změnou souhlasit, máte právo smlouvu vypovědět i bez výpovědní doby.


2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku našich služeb emailem, telefonem nebo osobně, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany emailem, telefonem nebo osobně.  
2.2. Jak podat objednávku našich služeb?

Tvorba webu:
E-mailem, přes kontaktní formulář, telefonicky nebo osobně sdělit vaše požadavky. Po obdržení vašeho požadavku se s vámi spojíme a upřesníme informace týkající se vytvoření webových stránek. Konzultace může být zpoplatněna.
Jiné služby:
Pro objednání jiných služeb nás kontaktujte prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky, osobně či jinak, a dohodneme se na podmínkách spolupráce.  
2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany.
Smlouva může být dále uzavřena v okamžiku, kdy si odsouhlasíme náležitosti smlouvy, zejména rozsah služby a konečnou cenu.
Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je
smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Pokud je platba za služby realizována až po poskytnutí služby, je táto platba považována za bezvýhradné potvrzení o převzatí díla.  
2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku lze zrušit až do úhrady ceny služeb nebo začátku prác na díle z naší strany (podle toho, co nastane dříve). Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.  
2.5. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní
Smlouva není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a vaše objednávka. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Jak stanovujeme cenu služby?
Cena za poskytnutí služby tvorby webu se skládá ze dvou částí: z jednorázové platby za vytvoření webových stránek a z pravidelné platby za provozování, správu webových stránek po technické stránce. Platba za ostatní služby je jednorázová dle ceníku nebo dohody nebo objemu odvedené práce. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.  
3.2. Jaké způsoby platby za poskytnutí služby přijímáme?
Cenu za poskytnutí služby můžete uhradit následujícími způsoby:  
3.3. Podmínky opakovaných plateb
V případě objednání provozování, správy webu či jiné služby s pravidelnou platbou bude zákazníkovi zasílaná měsíčně faktura až do zrušení ze strany zákazníka nebo poskytovatele. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami klientovy zašleme na vyžádání. Pokud chce klient udělat změnu v nastavení opakovaných plateb nebo zrušení, tak se obrátí na poskytovatele e-mailem.
3.4. Výše poplatku za pozdní úhradu
V případě pozdní úhrady za dodanou službu si vymezujeme právo na uhrazení poplatku ve výši 0.5 % ceny díla za každý den prodlení. Počet dní bude počítán od dne splatnosti do dne zaplacení celkové dlužné částky.  


4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


4.1. Jak služby poskytujeme?
Je-li v rámci poskytování služeb nezbytné, abyste získali příslušná oprávnění k námi vytvořenému obsahu, resp. obsahu, ke kterému máme platnou licenci, zavazujeme se poskytnout vám příslušnou licenci, resp. sublicenci, a to v nejužším možném rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí našich služeb.

  A) TVORBA WEBU
Pro služby spočívající ve vytvoření webu a souvisejících činnostech je nutné, abyste provedli platbu (tj. aby byla částka připsána na náš účet), a abyste nám zaslali obsah, který má na webu být. V rámci tvorby webu zejména zajišťujeme registraci domény, vytvoření místa na našem multihostingu a nasměrování domény na danej webhosting. Vezměte na vědomí, že pokud budeme doménu registrovat, budeme mít příslušná oprávnění k doméně my. Naše společnost vystupuje jako správce domény. Pokud již doménu máte zaregistrovanou, může být na základě naší vzájemné dohody doména převedena pod naši správu. Dále zajišťujeme instalaci redakčního systému, instalaci a nastavení grafické šablony a přípravu struktury webu.   Vezměte na vědomí, že pro
tvorbu webu je nutná vaše součinnost – zejména poskytnutí obsahu a nahrání obsahu na web.  Obsah, který nám poskytnete, použijeme za účelem poskytnutí služby.
Příslušná oprávnění k technickému řešení webu má naše společnost, nebo k nim má naše společnost zakoupeny platné licence. Při využívání licencí třetích společností se řídíme obchodními podmínkami příslušného subjektu. Web vytváříme na míru bez šablon za účelem poskytnutí co nejlepších služeb.  

  B) SPRÁVA WEBU
Po vytvoření webu zajišťujeme provoz a správu webu po technické stránce (zabezpečení systému, zálohování webu v případě využití našeho webhostingu, technická podpora). V rámci technické podpory správy webu vám na vyžádání provedeme drobné úpravy webu. Větší požadované úpravy budou zpoplatněny dle množství odvedené práce.

  C) MARKETINGOVÉ SLUŽBY
Zpravidla (avšak nikoliv výlučně) po vytvoření webu zajišťujeme analýzu, audit a nastavení provozu a správy jednotlivých marketingových služeb. Zejména se jedná služby spojené s PPC kampaněmi, SEO analýzami, chatboty, copywritingem, e-mail marketingem, popř. grafikou a dalšími souvisejícími službami.  Služby mohou být poskytované jak jednorázově, tak opakovaně (pravidelně), v závislosti na naší dohodě. V případě opakovaného poskytování služeb se sjednává zpravidla měsíční fakturace a opakované platby. V případě porušení obchodních podmínek či nezaplacení jakýchkoli služeb vám může být pozastavena jakákoliv jiná námi poskytovaná služba a to bez náhrady a neprodleně.  

  Facebook
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty na jejich stránky či profily na Facebooku, patří zejména audity Facebookových stránek, nastavení Business Manageru a Facebook Pixelu, vytvoření a správa kampaní, správa Facebookových stránek.

  Vytvoření a správa PPC kampaní
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou PPC kampaní, patří zejména vytvoření, resp. nastavení služeb Google Ads a Seznam Sklik, audity nastavení služeb Google Ads a Seznam Sklik, vytvoření PPC kampaní dle potřeb klienta a s ohledem na jeho obchodní model či následná správa reklamních kampaní.

  Vytvoření a správa SEO
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou SEO, patří zejména vytvoření, resp. nastavení on-page optimalizace (úprava vaší webové stránky pro větší zviditelnění ve vyhledávačích), audity kvality nastavení SEO, vytváření analýzy klíčových slov, správa SEO, vytvoření a správa Link-building kampaní (zpětné odkazy na váš web).

  Vytvoření a správa Chatbota
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou Chatbota, patří zejména vytvoření, resp. nastavení chatbota pro vaši webovou stránku, tvorba prodejního kanálu, zdokonalování stávajících procesů a nastavení chatbota a s tím související další procesy.

  Copywriting
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s Copywritingem (tvorba reklamních a reklamních textů za účelem podpory prodeje), patří zejména tvorba textů pro weby, tvorba textů pro e-maily, tvorba textů pro kampaně, audity vyhotovených textů pro weby nebo e-maily a návrhy jejich úprav, případně navrhnutí komplexnějšího přepracování textů.

  E-mail marketing
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s vytvořením a správou e‑mailového marketingu, patří zejména vytvoření vzorových e-mailů a reklamních kampaní či navrhnutí jejich optimalizace, správa a úpravy nastavení e-mailových účtů, kampaní a e‑mailů či audit e-mailových účtů a e-mailů.

  Grafické služby
Mezi služby, které poskytujeme pro naše klienty spojené s marketingovými službami (zejména pro podporu výše uvedených nastavení reklamních systémů) patří zejména tvorba loga, tvorba videí, tvorba bannerů.

  Nastavení měřících nástrojů
Mezi služby, spojené s nastavením měřících nástrojů (zejména pro podporu výše uvedených nastavení reklamních systémů), které poskytujeme pro naše klienty, patří zejména audit, nastavení a správa Google Tag Manageru, Search Console, Google Analytics apod. Seznam zde uvedených služeb není konečný. Mimo výše uvedené poskytujeme také služby spojené s projektovým řízením, optimalizací procesů vaší společnosti, marketingovými analýzami či další služby. Pokud byste měli zájem o jinou marketingovou službu, neváhejte se na nás obrátit.  
Společná ustanovení pro poskytování marketingových služeb
Klient garantuje poskytovateli, že ke všem podkladovým a jiným materiálům dodaným poskytovateli získal patřičná práva či licence za účelem řádného poskytnutí marketingové služby. Pokud poskytovatel v rámci poskytování služby použije i materiály nedodané klientem, ke kterým je potřebné získat povolení či licenci od příslušných osob, je poskytovatel povinen získat takováto oprávnění. Pracuje-li příslušná marketingová služba s používáním klíčových slov, je poskytovatel oprávněn provádět volbu klíčových slov při poskytování marketingové služby dle vlastního uvážení, a to i včetně jejich změn, avšak měl by používat slova vhodná s ohledem činnost klienta. Dále je poskytovatel v návaznosti na zjištěné skutečnosti v průběhu poskytování marketingových služeb oprávněn upravovat jak klíčová slova, tak i aktualizovat nastavení marketingových služeb, jak uzná za vhodné. Klient je povinen poskytovateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí marketingové služby, včetně předání nezbytných podkladů a dokumentů. Po dobu prodlení klienta se splněním této povinnosti nenastává prodlení poskytovatele s poskytnutím marketingové služby.  

  D) DALŠÍ SLUŽBY
Další služby jsou poskytovány po dohodnutou dobu a v dohodnuté kvalitě uvedené na webovém rozhraní. Popis jednotlivých služeb, včetně jejich kvality a délky naleznete na webovém rozhraní. Berte na vědomí, že bude-li součástí našich služeb zprostředkování přístupu na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob, jste povinni hradit cenu za poskytování tohoto přístupu, resp. služeb dle platného ceníku příslušné třetí osoby, tedy nad rámec dohodnutých cen.  
4.2. Máte při poskytování našich služeb povinnost součinnosti?
V některých případech bude za účelem poskytnutí služby z naší strany nezbytné, abyste nám poskytli přístup na webové rozhraní třetích osob, případně do aplikace třetích osob (např. služby společnosti Google). Jste povinni nám v tomto ohledu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, případně jinou součinnost, nezbytnou k řádnému poskytnutí našich služeb. Berte na vědomí, že pokud nám nebude z vaší strany součinnost poskytnuta, nebude možné poskytnout vám službu ve sjednaném rozsahu nebo termínu.  


5. SKONČENÍ SMLOUVY A JEJÍ DŮSLEDKY


5.1. Kdy můžete ukončit smlouvu?
Ukončit správu webu naší společností nebo ukončit jiné opakovaně poskytované služby můžete kdykoliv a bez udání důvodu. O ukončení nás informujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo jiným písemným způsobem. Jste-li spotřebitelem, berete na vědomí, že souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím našich služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud vám služby již byly poskytnuty.   
5.2. Kdy můžeme ukončit smlouvu my?
Pokud se rozhodneme vypovědět smlouvu my, dáme vám to na vědomí prostřednictvím kontaktního e-mailu. Výpovědní doba je jeden (1) měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Po skončení výpovědní doby bude poskytování služeb ukončeno.  Vezměte na vědomí, že máme právo ukončit smlouvu i bez výpovědní doby v případě, že dojde k porušení obchodních podmínek z vaší strany nebo budete mít nezaplacené pohledávky vůči nám.  
5.3. Jaký je postup při ukončení smlouvy?
O postupu po ukončení smlouvy, zejména o převedení správy webu na vás, o licencích nezbytných pro pokračování v provozu webu včetně způsobu jejich získání apod. budete informováni bez zbytečného odkladu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě skončení smlouvy nám musíte bez zbytečného odkladu poskytnout přístup na web za účelem odinstalace našeho technického řešení, případně po vzájemné dohodě s námi uzavřít novou smlouvu, o odkoupení naší licence či šablony.  


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že: Práva z vadného plnění se nevztahují na vady způsobené cizím technickým řešením, které si na web nainstalujete vy.  
6.2. Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování (konání) nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat
do třech měsíců od poskytnutí služby.
 
6.3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:  
6.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:  
6.5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a po jejím skončení vždy e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 


7. ODPOVĚDNOST


8.1. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném webu?
Vezměte, prosíme, na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na vytvořený web vložíte nebo který nám poskytnete za účelem vložení na web (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.  
8.2. Kdo má odpovědnost za obsah na námi vytvořeném e-shopu?
Pokud vám tvoříme e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb. Součástí námi dodávaných e-shopů nejsou obchodní podmínky, které máte povinnost zajistit a průběžně aktualizovat sami.  
8.3. Co se stane v případě porušení povinnosti?
Pokud v souvislosti s porušením jakékoliv vaší povinnosti související s touto smlouvou po nás bude vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou (včetně náhrady škody či jakékoliv újmy), máme právo po vás následně vymáhat veškeré náklady, které nám v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.


8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ POSKYTOVATELE


8.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní poskytovatele (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.   
8.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní poskytovatele
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní poskytovatele, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Na základě § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku jsme povinni vám oznámit, že ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
(adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.4. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet nebo telekomunikační síť). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo výdavky na telekomunikačního operátora) hradíte sami. Můžete vytvářet přístupy k webu pro další uživatele. V takovém případě sami zodpovídáte za seznam uživatelů webu. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že nám musíte přístup k webu ponechat. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.04.2018.